Bekendmaking Ketenaanpak depressiepreventie bij chronische ziekte

Daar is die dan: de ketenaanpak depressiepreventie bij chronische ziekte. De ketenaanpak is door PROOF Adviseurs en Ecorys in opdracht van het ministerie van VWS ontwikkeld in het kader van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie. Eerder ontwikkelden wij ook de ketenaanpak depressiepreventie bij mantelzorgers.

Waarom een ketenaanpak?

Chronische ziekte heeft invloed op tal van levensterreinen, waardoor de mentale belasting van chronisch zieken en hun gezinsleden hoog is. Dit kan o.a. leiden tot eenzaamheid, angsten en depressieve klachten. Uit de praktijk blijkt dat professionals en organisaties zich soms nog onvoldoende bewust zijn van de mentale gevolgen van een chronische ziekte. Dit terwijl zij een grote rol kunnen spelen bij het voorkomen, stabiliseren en herstellen van deze klachten door tijdige signalering en passende ondersteuning. Geen één organisatie kan chronisch zieken alleen ondersteunen. Zorg- en welzijnsorganisaties, (specialistische) medische zorg, gemeenten en vrijwilligersorganisaties dienen hiervoor samen te werken. Dit kan het beste in een ketensamenwerking waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis en expertise van alle betrokken partijen.

De ketenaanpak

De ketenaanpak die is ontwikkeld bestaat uit twee onderdelen.

  • Zeven inhoudelijke bouwstenen die inzichtelijk maken welke opgaven en doelen in een sluitende ketenaanpak opgenomen zijn.
  • Zes rollen die nodig zijn om verantwoordlijkheden in de keten te beleggen om de kwaliteit van de samenwerking te borgen en te zorgen dat afgesproken acties ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

De aanpak kan worden gebruikt in elke lokale en regionale context en zorgpad. Het is ketensamenwerking op maat voor de ondersteuning van elk individu. Er wordt hierbij uitdrukkelijk gebruik gemaakt van de bestaande kennis en expertise maar ook werkwijze van de betrokken organisaties. Het werken met de ketenaanpak vraagt dus niet iets nieuws van organisaties, maar het inzetten van het bestaande vanuit een nieuw perspectief, het perspectief van een ketensamenwerking tussen partijen en het perspectief van een keten, die het individu doorloopt. Wij maken nu het model van de ketenaanpak bekend. Vóór september volgt een handreiking van de door ons ontwikkelde aanpak om aan de slag te gaan met de ketenaanpak.

Klik hier om de ketenaanpak te bekijken.

De workshop

Om de ketenaanpak beter te doorleven en om te oefenen hoe met ketensamenwerking bieden wij een mogelijkheid tot het volgen van een workshop. Tijdens de workshop gaan we op een actiegerichte manier aan de slag op het in de praktijk brengen van de ketensamenwerking. We gaan hierbij in op verschillende momenten dat een chronisch zieken ondersteuning nodig heeft. Van de start van bewustwording, naar preventie en vroegsignalering, interventies, ondersteuning zelfmanagement en nazorg. Ook bepalen we in de workshop met elkaar wie welke ondersteuning het beste kan bieden, hoe de ketenpartijen hierbij met elkaar samenwerken en welke rol zij vervullen. Na afloop van de workshops is het voor de deelnemers inzichtelijk hoe een ketensamenwerking opgezet en/of geoptimaliseerd kan worden en waar de succesfactoren en valkuilen liggen.

De workshop is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn bij organisaties die chronisch zieken ondersteunen. Denk hierbij onder andere aan gemeenten, zorggroepen, welzijnsorganisaties, medisch specialisten, mantelzorgsteunpunten, huisartsenpraktijken, GGZ-instellingen. Kortom iedereen die een rol speelt bij de ondersteuning van chronisch zieken en zich in wil zetten om de mentale gezondheid van chronisch zieken te versterken.

De landelijke gratis workshop vindt plaats op dinsdagmiddag 10 september in de regio Utrecht (precieze locatie wordt nog bekend gemaakt). Aanmelden voor de workshop kan via deze link. Heeft u interesse in een op maat gemaakte workshop dan kunt u zich aanmelden via deze link.

De ontwikkeling van de ketenaanpak

PROOF Adviseurs en Ecorys zijn trots dat wij een bijdrage mochten leveren voor het optimaliseren van ketensamenwerking voor (mentale) ondersteuning van chronisch zieken. De ketenaanpak die wij hebben ontwikkeld is een jaar lang getest in drie pilots namelijk Zorggroep Haringvliet (diabetespatiënten), Programma Niet alleen Ziek (ouderschap en chronische ziekte in Haarlemmermeer) en het Helen Dowling Instituut (borst kankerpatiënten). De ervaringen van deze pilots zijn te lezen in de praktijkervaringen. Zie hiervoor de bijlage van de ketenaanpak.

Vragen of meer weten?

Wilt u meer weten over de ketenaanpak of de workshop neem dan contact op met onze adviseurs Florian Theissen (florian@proofadviseurs.nl) of Lianneke den Toom (lianneke@proofadviseurs.nl).