Verplichte samenwerking voor de jeugdhulp een stap dichterbij

De verplichte regionale samenwerking voor gemeenten op gebied van de jeugdhulp komt eraan. Staatssecretaris van Ooijen (VWS) diende vorige maand het wetsvoorstel Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg in bij de Tweede Kamer. Belangrijk onderdeel van dit wetsvoorstel is om gemeenten te verplichten om regionaal samen te gaan werken voor een deel van de inkoop van de jeugdzorg. Dit om beschikbaarheid van de jeugdhulp voor de meest kwetsbare kinderen te verbeteren en om de samenwerking beter te organiseren. In dit blog beschrijven hoe de nieuwe jeugdregio er uit zal komen te zien.

Vorm jeugdregio

In het wetsvoorstel staat dat gemeenten worden verplicht om samen te gaan werken in een samenwerkingsverband op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Deze wet kent vijf verschillende vormen van samenwerkingsverbanden. Voor de vorm van de jeugdregio kan gekozen worden uit drie vormen namelijk een 1) een openbaar lichaam, 2) een bedrijfsvoeringsorganisatie of 3) de centrumgemeente.  Gemeenten zijn vrij om zelfstandig een keuze tussen de drie vormen te maken. De financiering van de jeugdhulp zal vooralsnog via het gemeentefonds blijven lopen.

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de regio-indeling eruit komt te zien. In een algemene maatregel van bestuur (amvb) zal uiteindelijk de regio-indeling vastgelegd. Daarbij geldt in ieder geval dat het niet verplicht is om een gemeenschappelijke regeling te treffen als de regio bestaat uit slechts één gemeente.

Werkzaamheden jeugdregio

Het regionale samenwerkingsverband dient vanuit een door de gemeenteraad vastgestelde regiovisie op de jeugdhulp te gaan werken. Op dit moment is het opstellen van een regiovisie onderdeel van de Norm van Opdrachtgeverschap Jeugd. Uit onderzoek blijkt dat nog niet alle regio’s zo’n visie hebben opgesteld. Het wetsvoorstel Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg verplicht het opstellen van een regiovisie. In de visie dient ingegaan te worden op wachttijden, bovenregionale afstemming, verbinding met landelijk en lokaal niveau, aanpalende terreinen, realisatie regionale expertteams en samenhang andere regionale opgaven.

De jeugdhulpregio zal worden belast met vier typen werkzaamheden:

  1. Regionaal contracteren of subsidiëren van de bepaalde jeugdhulpvormen en de gecertificeerde instellingen.
  2. Uitvoeren van administratieve processen die behoren bij de contractering en subsidering
  3. Bovenregionale afstemming over de bepaalde jeugdhulpvormen en gecertificeerde instellingen
  4. Organisatie van de regionale expertteams.

Op dit moment is nog niet besloten welke vormen van jeugdhulp in ieder geval regionaal ingekocht dienen te worden. Een aantal regio’s zal gaan testen met het regionale inkopen van jeugdhulpvormen. Op basis van de resultaten zal een ambw worden ontworpen die na internetconsultatie in de zomer van 2024 worden voorgehangen aan de Kamer. De amvb zal gelijktijdig met het wetsvoorstel in werking treden. Het is nog niet bekend wanneer wordt verwacht dat de wet in werking zal treden.

Onze ervaring

Met het wetsvoorstel komen twee van de thema’s waarin wij actief zijn samen. Wij hebben zeer veel ervaring met het opzetten, ontwikkelen en vastleggen van samenwerkingsverbanden op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast ondersteunen wij regelmatig regio’s, gemeenten en sociaal ondernemers bij (het verbeteren van) de inkoop en samenwerking op de jeugdhulp. Wij kennen de uitdagingen van de jeugdhulp en weten hoe we zowel de vorm, proces als relatie ten dienste kunnen stellen aan de inhoud . Wilt u hier meer over weten neem dan contact op met onze adviseurs Florian Theissen of Lianneke den Toom.