Raad van State adviseert: maak Wcw socialer en duurzamer!

Op 22 april verscheen het langverwachte advies van de Raad van State over de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Het advies lezende kan geconcludeerd worden dat er op onderdelen een nadere motivering moet plaatsvinden. Zo is de Afdeling van mening dat de noodzaak tot publiek meerderheidsbelang onvoldoende gemotiveerd wordt. Als kader worden het Unierecht en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens opgevoerd.

Ook moet beter worden onderbouwd hoe de eindgebruikers van een collectieve warmtevoorziening beschermd gaan worden wanneer het ‘niet-meer-dan-anders’-principe wordt vervangen door een kosten-gebaseerd tarief. Opvallend is dat de Afdeling de wetgever wijst op een onvoldoende kader voor de duurzaamheid van warmtenetten. Ze adviseert een materiële normstelling op wetsniveau op te nemen met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen. Op deze punten wordt het wetsvoorstel dus teruggestuurd voor nadere overweging.

Het advies van de Afdeling zorgt ervoor dat ook met oog voor het publieke belang er toch sprake is van een voldoende gelijk speelveld. Eindgebruikers van collectieve warmtesystemen hebben geen vrije leverancierskeuze. Het advies zorgt ervoor dat zij met goede wet- en regelgeving worden beschermd tegen ongewenste tariefstijgingen. Warmtenetten dragen bij aan de verduurzaming van de warmtevoorziening van de gebouwde omgeving. Dan is het ook goed dat duidelijk inzichtelijk wordt gemaakt welke bijdrage dit levert aan het terugdringen van uitstoot van CO2-uitstoot. Aanscherping en heroverweging is dus nodig om straks te kunnen spreken van een rechtvaardige, sociale en duurzame Wet collectieve warmtevoorziening!

Wel ontzettend jammer van de vertraging die de invoering van de Wcw nu gaat oplopen. Het is te hopen voor alle gemeenten die in afwachting zijn van de Wcw om hun regierol op te pakken, dat niet het hele traject van consultatie en inspraak opnieuw moet worden doorlopen. Wat achterblijft is toch het gevoel dat dit voorkomen had kunnen worden.

Laat, omwille van de noodzakelijke voortgang van de energie- en warmtetransitie, de Wcw vooral geen Omgevingswet 2.0 worden!

Door: Andrew Harijgens