Algemeen

Verplichte samenwerking voor de jeugdhulp een stap dichterbij

De verplichte regionale samenwerking voor gemeenten op gebied van de jeugdhulp komt eraan. Staatssecretaris van Ooijen (VWS) diende vorige maand het wetsvoorstel Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg in bij de Tweede Kamer. Belangrijk onderdeel van dit wetsvoorstel is om gemeenten te verplichten om regionaal samen te gaan werken voor een deel van de inkoop van de jeugdzorg. Dit om beschikbaarheid van de jeugdhulp voor de meest kwetsbare kinderen te verbeteren en om de samenwerking beter te organiseren. In dit blog beschrijven hoe de nieuwe jeugdregio er uit zal komen te zien. Lees meer

Bekendmaking Ketenaanpak depressiepreventie bij chronische ziekte

Daar is die dan: de ketenaanpak depressiepreventie bij chronische ziekte. De ketenaanpak is door PROOF Adviseurs en Ecorys in opdracht van het ministerie van VWS ontwikkeld in het kader van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie. Eerder ontwikkelden wij ook de ketenaanpak depressiepreventie bij mantelzorgers.

Waarom een ketenaanpak?

Chronische ziekte heeft invloed op tal van levensterreinen, waardoor de mentale belasting van chronisch zieken en hun gezinsleden hoog is. Dit kan o.a. leiden tot eenzaamheid, angsten en depressieve klachten. Uit de praktijk blijkt dat professionals en organisaties zich soms nog onvoldoende bewust zijn van de mentale gevolgen van een chronische ziekte. Dit terwijl zij een grote rol kunnen spelen bij het voorkomen, stabiliseren en herstellen van deze klachten door tijdige signalering en passende ondersteuning. Geen één organisatie kan chronisch zieken alleen ondersteunen. Zorg- en welzijnsorganisaties, (specialistische) medische zorg, gemeenten en vrijwilligersorganisaties dienen hiervoor samen te werken. Dit kan het beste in een ketensamenwerking waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis en expertise van alle betrokken partijen.

De ketenaanpak

De ketenaanpak die is ontwikkeld bestaat uit twee onderdelen.

 • Zeven inhoudelijke bouwstenen die inzichtelijk maken welke opgaven en doelen in een sluitende ketenaanpak opgenomen zijn.
 • Zes rollen die nodig zijn om verantwoordlijkheden in de keten te beleggen om de kwaliteit van de samenwerking te borgen en te zorgen dat afgesproken acties ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

De aanpak kan worden gebruikt in elke lokale en regionale context en zorgpad. Het is ketensamenwerking op maat voor de ondersteuning van elk individu. Er wordt hierbij uitdrukkelijk gebruik gemaakt van de bestaande kennis en expertise maar ook werkwijze van de betrokken organisaties. Het werken met de ketenaanpak vraagt dus niet iets nieuws van organisaties, maar het inzetten van het bestaande vanuit een nieuw perspectief, het perspectief van een ketensamenwerking tussen partijen en het perspectief van een keten, die het individu doorloopt. Wij maken nu het model van de ketenaanpak bekend. Vóór september volgt een handreiking van de door ons ontwikkelde aanpak om aan de slag te gaan met de ketenaanpak.

Klik hier om de ketenaanpak te bekijken.

De workshop

Om de ketenaanpak beter te doorleven en om te oefenen hoe met ketensamenwerking bieden wij een mogelijkheid tot het volgen van een workshop. Tijdens de workshop gaan we op een actiegerichte manier aan de slag op het in de praktijk brengen van de ketensamenwerking. We gaan hierbij in op verschillende momenten dat een chronisch zieken ondersteuning nodig heeft. Van de start van bewustwording, naar preventie en vroegsignalering, interventies, ondersteuning zelfmanagement en nazorg. Ook bepalen we in de workshop met elkaar wie welke ondersteuning het beste kan bieden, hoe de ketenpartijen hierbij met elkaar samenwerken en welke rol zij vervullen. Na afloop van de workshops is het voor de deelnemers inzichtelijk hoe een ketensamenwerking opgezet en/of geoptimaliseerd kan worden en waar de succesfactoren en valkuilen liggen.

De workshop is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn bij organisaties die chronisch zieken ondersteunen. Denk hierbij onder andere aan gemeenten, zorggroepen, welzijnsorganisaties, medisch specialisten, mantelzorgsteunpunten, huisartsenpraktijken, GGZ-instellingen. Kortom iedereen die een rol speelt bij de ondersteuning van chronisch zieken en zich in wil zetten om de mentale gezondheid van chronisch zieken te versterken.

De landelijke gratis workshop vindt plaats op dinsdagmiddag 10 september in bij het Trimbos-instituut in Utrecht (Costakade 45). Aanmelden voor de workshop kan via deze link. Heeft u interesse in een op maat gemaakte workshop dan kunt u zich aanmelden via deze link.

De ontwikkeling van de ketenaanpak

PROOF Adviseurs en Ecorys zijn trots dat wij een bijdrage mochten leveren voor het optimaliseren van ketensamenwerking voor (mentale) ondersteuning van chronisch zieken. De ketenaanpak die wij hebben ontwikkeld is een jaar lang getest in drie pilots namelijk Zorggroep Haringvliet (diabetespatiënten), Programma Niet alleen Ziek (ouderschap en chronische ziekte in Haarlemmermeer) en het Helen Dowling Instituut (borst kankerpatiënten). De ervaringen van deze pilots zijn te lezen in de praktijkervaringen. Zie hiervoor de bijlage van de ketenaanpak.

Vragen of meer weten?

Wilt u meer weten over de ketenaanpak of de workshop neem dan contact op met onze adviseurs Florian Theissen (florian@proofadviseurs.nl) of Lianneke den Toom (lianneke@proofadviseurs.nl).

PROOF Adviseurs uitgeroepen tot beste adviesbureau gemeentesector

PROOF Adviseurs is in 2023 uitgeroepen tot één van de leidende spelers in de gemeentesector. Consultancy.nl rankt elk jaar de beste adviesbureaus van Nederland. Dit doen zij o.a. op basis van dienstverlening in de sector Gemeente, de meningen van opdrachtgevers en consultants actief in de branche, reputatie, benchmarks van analisten, awards en erkenningen, online voetafdruk en  kennisleiderschap.

De toekenning van de gold rating is een mooie erkenning voor onze deskundige, betrouwbare en adequate dienstverlening. In 2024 hopen we ook koploper te zijn in de adviesbranche. Niet alleen voor gemeenten, maar ook voor provincies, waterschappen, ministeries, sociaal ondernemers en multiple helix samenwerkingen.

Ons team staat klaar om aan de slag te gaan met alle samenwerkingsvragen op gebied van fysiek en sociaal domein, arbeidsmarkt, samenwerkingscultuur en governance van verbonden partijen. Kijk bij onze diensten en thema’s wat wij voor u kunnen betekenen.

Visie Sportsector op arbeidsmarkt

Op 1 juni is de visie op de toekomst van de arbeidsmarkt sport vastgesteld door de deelnemers aan de Human Capital Agenda tafel.

De sector, waarin 100.000 mensen werken, kenmerkt zich door veel kleine CAO’s, te veel kleine banen, gemiddeld mindere arbeidsvoorwaarden dan in aanpalende sectoren en een (te) hoge uitstroom op jonge leeftijd.

De deelnemers aan Human Capital Agenda tafel hebben de ambitie om dit beeld te veranderen. De inzet is dat de kwaliteit van de dienstverlening in de sector aanzienlijk gaat stijgen. Dit is een cruciale randvoorwaarde om de betekenis van sport en bewegen in de samenleving te vergroten. De belangrijkste doelen uit de visie zijn:

 • Meer loopbaanmogelijkheden.
 • Het vergroten van de gemiddelde omvang van de banen in de sector.
 • Een functiehuis voor de gehele sector.
 • Betere aansluiting op de arbeidsmarkt van aanpalende sectoren zoals het onderwijs, de kinderopvang en de zorg zodat uitwisseling en combinatiebanen eenvoudiger worden.
 • Ontzorging van vrijwilligers.

Parallel aan de ontwikkeling van de visie zijn er al diverse activiteiten in gang gezet zoals een CAO-vergelijking, een toolkit voor professionaliseren van sportverenigingen (op basis van best practices), ontwikkeling van functie en opleidingsprofielen (mbo en hbo), samenwerking met andere sectoren en ontwikkeling van een functiehuis.

De volgende partijen zijn betrokken bij de HCA tafel:

Het ministerie van VWS heeft in 2022 op verzoek van de sector de Human Capital Agenda tafel mogelijk gemaakt. De minister zegt in reactie op de visie: Een gezonde arbeidsmarkt is de basis voor een gezonde sport- en beweegsector. Het doet mij daarom erg goed om te zien dat de branche, die met steun vanuit VWS verenigd is in de Human Capital Agenda Sport en Bewegen, een volwaardige en breed gedragen visie heeft opgeleverd voor een gezonde arbeidsmarkt in de sport. In het bijzonder de concrete knelpunten en acties die benoemd worden in deze visie laten zien dat het de sportwereld menens is. En deze ambitieuze instelling om knelpunten zoals versnippering van contracten en hoge uitstroom van jonge medewerkers aan te pakken, blijf ik dan ook waar mogelijk van harte ondersteunen.”

Dit wordt beaamd door de andere deelnemers:

 • Hogescholen Sport Overleg: “Sport en bewegen heeft veel waarde voor individu en samenleving. Daar hoort een goed functionerende arbeidsmarkt bij in nauwe afstemming met de opleidingen. Daarom zijn we vanuit het Hoger beroepsonderwijs (HBO) heel blij met de stappen die nu gezet worden.”
 • MBO Sport en Bewegen: “De vitaliteit van onze bevolking hangt mede af van voldoende, goed opgeleide en gemotiveerde professionals in de sector sport en bewegen. Daarom moet de aantrekkingskracht van de sector om er te gaan werken en te blijven werken, omhoog. Sterke beroepsopleidingen, duurzaam werk, carrièreperspectief. Het is onze verantwoordelijkheid als overheid, bedrijfsleven en beroepsonderwijs om daaraan bij te dragen. De opleidingen sport en bewegen in het mbo zijn vanzelfsprekend partner van de werkgevers in deze sector èn het hoger onderwijs. Of de opleidingsvraag zich nu richt op diplomagerichte opleidingen of op mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen: we staan er klaar voor!”
 • Sportkracht 12: “De HCA richt zich op professionalisering van de sector. Een sector die zich kenmerkt door een grote diversiteit van rollen, doelgroepen, thema’s en stakeholders, maar waarbij het hoger gelegen doel nl. Nederlanders met behulp van sport en bewegen fit en vitaal te houden. Vanuit die intrinsieke motivatie vervullen veel professionals meerdere rollen binnen hun werkveld. De leden van Sportkracht12 zijn werkgever van veel van dit soort duizendpoten en daarom van nature altijd al bezig met onderwerpen als een leven lang leren en het investeren in menselijk kapitaal. Immers ons werk vereist kwalitatief hoogwaardige professionals, of het nu gaat om iets te betekenen voor kwetsbare doelgroepen of het versterken van sportaanbieders. De ontwikkelingen binnen de HCA zorgen in samenhang met elkaar voor minder versnippering en daardoor meer eenduidigheid en efficiency. Dit komt de effectiviteit van onze medewerkers ten goed en biedt hen tegelijkertijd meer perspectief. Een win-win situatie dus!”
 • Landelijke Academie Buurtsportcoaches: “Sport is altijd in beweging, zo ook de sector. Het programma LAB gaat een tweede fase in; we verankeren enerzijds de resultaten maar leggen vooral de verbinding met aanpalende initiatieven. Een koppeling met de HCA is logisch, deze richt zich op verdere professionalisering (opleidingsprofielen, randvoorwaardelijke zaken zoals arbeidsvoorwaarden), LAB richt zich primair op de bij- en nascholing van onze bestaande professionals. De geleerde lessen en de ontwikkelde infrastructuur kunnen prima als basis voor de nieuwe initiatieven fungeren; inhoudelijke accenten kunnen weliswaar per rol verschillen maar de onderliggende bewegingen zijn vaak gelijk. Bovendien staat in de HCA de mens centraal en in onze sector is het erg gebruikelijk dat de professionals meerdere rollen vervullen. Blij dus met deze landelijke en integrale ontwikkelingen waardoor er volop aandacht is voor het belang professionalisering.”
 • NOC*NSF: “Om de doelen van de Sportagenda 2032 te kunnen halen, is een stevige professionaliseringsslag in de sector sport en sportief bewegen noodzakelijk, juist ook om de cruciale groep vrijwilligers te ontzorgen. Deze visie, die wordt gedeeld door de gehele sector, is hiervoor een belangrijke eerste stap.”
 • Werkgeversorganisatie Netwerk in de Sport: “Er ligt een grote uitdaging rond de grote vrijwillige inzet bij o.a. de amateursportverenigingen. Deze blijkt, door diverse maatschappelijke factoren, steeds zwaarder onder druk te staan. Dit vertaalt zich onder meer in een terugloop in het totale aantal vrijwilligers. De HCA is gericht op verdere professionalisering van de sportsector. Belangrijk hierbij is de ontwikkeling van en perspectief voor professionals. Niet alleen in plaats van de vrijwillige inzet, maar vooral om al die belangrijke vrijwilligers optimaal in hun kracht te kunnen zetten. Werkgeversorganisatie Netwerk in de Sport juicht deze ontwikkeling in het kader van goed werkgeverschap toe en participeert graag actief in de ontwikkeling daarvan.”
 • FNV Sport en Bewegen: “Omdat medewerkers dat verdienen, gaan we samen voor een loopbaan in de sport mét perspectief. Dat werkgevers en werknemers samen opkomen voor betere en meer gelijke arbeidsvoorwaarden vind ik al een groot winstpunt. Zo ook dat we ons meer en meer gaan opstellen als één sector. De kracht van samen sterk. Als FNV zijn we overtuigd van de noodzaak tenminste te komen tot één functiehuis voor de gehele sport.”
 • PROOF Adviseurs/KWINK groep: “Onze bureaus worden gedreven door maatschappelijke opgaven en de overtuiging dat je die het beste in gezamenlijkheid kunt realiseren. Wij onderschrijven de opgave van de doorontwikkeling van de arbeidsmarkt in de sportsector en zijn blij dat wij met onze ondersteuning en begeleiding een bijdrage hebben kunnen leveren aan de totstandkoming van de visie. Wij zijn dankbaar dat wij de HCA-tafel ook verder mogen begeleiden en ondersteunen bij het handen en voeten geven van de visie door het uitwerken in acties.”

Implementeer de gewijzigde Wgr met onze ondersteuning

Het jaar 2023 is het jaar waarin samenwerkingsverbanden aan de slag gaan om hun gemeenschappelijke regeling Wgr-proof te maken. De Wet gemeenschappelijke regeling is gewijzigd waardoor alle gemeenschappelijke regelingen voor 1 juli 2024 gewijzigd moeten worden. Door de uitgebreide besluitvormingsprocedure is het extra van belang om tijdig te starten. In dit artikel beschreven we wat we voor u kunnen betekenen voor het implementeren van de gewijzigde Wgr.

PROOF Adviseurs is dé specialist van de Wgr. Wij kennen zowel het proces als de inhoud en kunnen u ondersteunen bij het concreet vertalen van de wetswijziging naar uw eigen situatie. Onze visie over de gewijzigde Wgr leest u hier. Door onze jarenlange ervaring weten wij als geen ander hoe in uw concrete situatie gemeenschappelijke regelingen in één keer goed te wijzigen. U kunt ons vragen om u maximaal werk uit handen te nemen, dus om u volledig te ontzorgen. Maar ondersteuning op onderdelen behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Kort en goed vallen onze diensten als volgt te typeren:

 1. Procesbegeleiding
 2. Advisering
 3. Interactieve sessies

In alle drie de diensten staat uiteraard maatwerk centraal. Het gaat om úw context en úw behoefte en wensen. Hieronder treft u een korte beschrijving van onze dienstverlening aan (volledig of op onderdelen af te nemen):

Voor het gemak en duidelijkheid hebben we ook een indicatie van de hoogte van de investering in onze dienstverlening vermeld. In overleg kunnen uiteraard op maat nadere afspraken worden gemaakt.

Voor vragen over onze diensten of de wijziging, een belafspraak of een kop koffie hebben kunt u contact opnemen met onze adviseurs Maarten Waleboer, of Lianneke den Toom. Wij staan voor u klaar!

 

Landelijke bekendmaking ketenaanpak depressiepreventie bij mantelzorgers

Daar is die dan: de ketenaanpak depressiepreventie bij mantelzorgers. Mantelzorgers zijn niet alleen onmisbaar voor zorg- en welzijn voor anderen. Zij zijn vaak ook mensen met een hulpvraag. Twee jaar lang hebben wij in opdracht van het ministerie van VWS de ketenaanpak depressiepreventie ontwikkeld en pilots gelopen in de gemeente Midden-Drenthe, in Overschie binnen de gemeente Rotterdam, en met de gemeenten Harderwijk en Ermelo.

Lees meer

Blog: Samen naar succesvolle verandering

Overheden worden geconfronteerd met steeds complexere problemen, die vragen om samenwerking. Organisaties hebben elkaar nodig bij het aanpakken van complexe problemen en kunnen samen ook voordelen bereiken die organisaties alleen niet hebben. Dit wordt gedaan in het zo genoemde collaboratieve governance. In het afgelopen half jaar heb ik, Emma van Oosten, tijdens mijn stage bij PROOF Adviseurs onderzoek uitgevoerd naar het effect van de succesfactoren van collaboratieve governance op de houdingen tegenover verandering van medewerkers in de publieke sector. Dit onderzoek vormde de basis voor mijn scriptie voor de master Management van HR en Veranderkunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In deze blog neem ik jullie graag mee in mijn onderzoek en de belangrijkste bevindingen.
Lees meer

Essaybundel Samenwerken: persoonlijke verhalen over samenwerking

PROOF Adviseurs bestaat zeven jaar! Ter ere van dit jubileum brengen wij vandaag met veel genoegen onze essaybundel Samenwerken uit. In onze bundel leest u verschillende verhalen over samenwerken, waarin onze adviseurs hun persoonlijke verhalen met u delen. Daarnaast zijn er ook een aantal essays door waardevolle relaties van ons geschreven. Zij delen vanuit hun jarenlange ervaring hun kijk op samenwerking. In onze bundel leest u verhalen van David van Maanen (secretaris-algemeen directeur GR Sociaal), Stan Herms (secretaris-directeur UBRivierenland), Sjoerd Vellenga (gemeentesecretaris Aalsmeer) en Gulcan Kotan en Suleyman Gogus (bestuurders en oprichters van o.a. Sensa Zorg).

Lees meer

Hybride werken bij PROOF

PROOF Adviseurs werkt, net zoals veel publieke organisaties en adviesbureaus, in een hybride werkomgeving. In de afgelopen paar maanden heb ik, Matthia Goedegebuur, mij vastgebeten in de hybride werkomgeving van PROOF Adviseurs. Ik voerde een onderzoek uit naar de kansen en uitdagingen van hybride werken in de werkomgeving van het adviesbureau. Dit in het kader van mijn stage bij PROOF Adviseurs voor mijn bachelor Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In deze blog staan mijn bevindingen centraal.

Lees meer

Beeldvorming over regionale samenwerking

Gisteren was het weer zo ver, de inwoners van Nederland mochten naar de stembus om volksvertegenwoordigers te kiezen voor het bestuur dat het meest dichtbij staat. De gemeente is van oudsher een (mede-)overheid, die taken uitvoert die haar toebedeeld worden in nationale wetgeving, maar ook autonome taken heeft. Sinds de invoering van het dualisme in 2002 wordt ook op lokaal niveau beter onderscheid gemaakt tussen volksvertegenwoordiging en wetgevende macht enerzijds en bestuur en uitvoerende macht anderzijds.

Lees meer

Columnreeks ontmoetingen: de secretaris

Ontmoetingen

Samenwerking kunnen we vanuit verschillende perspectieven bekijken: motieven, relaties, processen en vormen. Maar samenwerken is altijd mensenwerk. Wie maken en maakten in Nederland de samenwerking? In de serie ontmoetingen deelt adviseur Maarten Hageman herinneringen uit zijn jarenlange ervaringen met bestuurders, ambtenaren en adviseurs.

Lees meer

De Wet open overheid (2/3): in 7 stappen van vraag naar informatie

In 7 stappen van vraag naar informatie

De Wet open overheid (Woo) treedt op 1 mei 2022 in werking en vervangt de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Niet helemaal, want de actieve openbaarmaking, gaat later en gefaseerd gelden. Maar een groot deel van de Woo dus wel. Wat betekent dat voor uw organisatie vanaf 1 mei 2022? In een drieluik zetten we de belangrijkste punten voor u op een rijtje. Dit keer wordt er, in het tweede luik, stil gestaan bij het indienen en het proces van een verzoek om openbaarmaking.

Lees meer

Vervolgproces Human Capital Agenda Sportsector

Het belang van sport en bewegen voor maatschappij en economie kan moeilijk worden overschat. De Romeinse dichter Juvenal zei het al: mens sana in corpore sane. Een vitale bevolking is gebaat bij mensen die sporten of anderszins voldoende bewegen. Door de coronapandemie is dat extra duidelijk geworden. Veel mensen werken, betaald of als vrijwilliger, aan een goed aanbod van sport en bewegen.

Lees meer

De Wet open overheid (1/3): aandachtspunten en de uitzonderingen

De Wet open en overheid (Woo) treedt op 1 mei 2022 in werking en vervangt de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Niet helemaal, want de actieve openbaarmaking, gaat later en gefaseerd gelden. Maar een groot deel van de Woo dus wel. Wat betekent dat voor uw organisatie vanaf 1 mei 2022? In een drieluik zetten we de belangrijkste punten voor u op een rijtje. Deze keer de algemene bepalingen over openbaarheid, uitzonderingen en de Woo-functionaris. Volgende keer de passieve openbaarmaking en als derde luik de actieve openbaarmaking.

Lees meer

Samenwerken aan een duurzame toekomst

Nederland staat voor een grote opgave. Het tegengaan van klimaatverandering en aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering vraagt om een ongekend grote transitie. PROOF Adviseurs heeft de ambitie om onze kennis en expertise meer in te zetten voor duurzaamheidsgerelateerde vraagstukken. Lees meer

Twentse visie en agenda voor Leven Lang Ontwikkelen

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan sneller dan ooit, zowel economisch, technologisch als demografisch zijn er grote transities gaande. Werkenden, werkzoekenden en studenten moeten worden voorbereid op een snel veranderende arbeidsmarkt. Wanneer dit niet gebeurt kan dit uiteindelijk leiden tot stagnatie en het vastlopen van de economie.

Lees meer

Taalontmoeting op de werkvloer

In de gemeente Rotterdam hebben 90.000 mensen moeite met de Nederlandse taal. Niet alleen mensen met een migratieachtergrond, maar ook inwoners die hier geboren en getogen zijn. Meer dan de helft van mensen met onvoldoende taalvaardigheid werkt. Maar loopt risico’s, mist loopbaankansen of kan ook naast het werk niet doen wat zij zouden willen doen. Zoals je kinderen voorlezen.

Lees meer

Wetsvoorstel verplichte regionalisering van de jeugdhulp

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) hebben vorige week de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van hun aanpak om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren. Lees meer

Bundel Juridische vragen in het sociaal domein

Afgelopen zomer is de bundel Juridische Vraagstukken in het Sociaal domein gepubliceerd. De bundel voorziet juridische vraagstukken uit de sociaal domein-praktijk van wetenschappelijke antwoorden. Laura en Florian hebben vanuit hun praktijkervaring over samenwerking in het sociaal domein bijgedragen door twee hoofdstukken te schrijven. Lees meer

Evaluatie Reclamecode Alcoholhoudende Dranken

PROOF Adviseurs heeft samen met Ecorys in opdracht van ZonMw een evaluatie uitgevoerd naar de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA). Deze evaluatie vond plaats naar aanleiding van het Nationaal Preventieakkoord dat in 2018 door meer dan 70 maatschappelijke organisaties werd ondertekend. Het Preventieakkoord heeft onder meer ten doel problematisch alcoholgebruik tegen te gaan en in dit kader is in het akkoord opgenomen dat de RvA onafhankelijk geëvalueerd zou moeten worden. Lees meer

Rekenkameronderzoek jeugdhulp

De samenwerking in jeugdhulp kan nog beter. Veel gemeenten zoeken naar de juiste rol binnen de jeugdhulp en hoe ze grip en sturing kunnen houden. Uiteindelijk is het één groot samenwerkingsvraagstuk tussen gemeenten en zorgorganisaties. De gemeente Lelystad wil ook haar rol en plek binnen de samenwerking verbeteren, zodat er betere hulp ontstaat voor de gezinnen en jeugd van Lelystad. Lees meer

Coachings- en trainingsaanbod uitgebreid met MBTI

Ons coachings- en trainingsaanbod is sinds kort uitgebreid en verdiept met MBTI. Onze adviseur Florian Theissen is MBTI-gecertificeerd en kunnen deze methodiek toepassen in coaching en trainingen in teamverband en individueel. Lees meer

Rekenkameronderzoek informatiepositie verbonden partijen

De gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp hebben de onderzoeksrapportage: “De werking van samenwerking Onderzoek naar de informatiepositie van de raad bij verbonden partijen in de gemeenten Leiden en Leiderdorp” ontvangen. In het afgelopen jaar hebben wij het onderzoek voor de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp uitgevoerd. We concludeereden dat de basis van de informatievoorziening aan de raad op orde lijkt te zijn, maar dat er mogelijkheden zijn voor verbeteringen. Lees meer

Columnreeks ontmoetingen: de wethouder

Ontmoetingen

Samenwerking kunnen we vanuit verschillende perspectieven bekijken: motieven, relaties, processen en vormen. Maar samenwerken is altijd mensenwerk. Wie maken en maakten in Nederland de samenwerking? In de serie ontmoetingen deelt adviseur Maarten Hageman herinneringen uit zijn jarenlange ervaringen met bestuurders, ambtenaren en adviseurs. Lees meer

Verhouding gemeenschappelijke regeling en dienstverlenings overeenkomst

Steeds vaker krijgen wij als samenwerkingsexperts de vraag wat de verhouding is tussen een gemeenschappelijke regeling en de ook wel bekende dienstverleningsovereenkomst. Dit was ook het geval bij een vraagstuk omtrent de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreken, waarin wij gezamenlijk met Pels Rijcken een eenduidig advies opleverden over de verhouding tussen deze beide documenten. Lees meer