Wetsvoorstel Wet gemeenschappelijke regeling aangenomen

Het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is op 14 december 2021 als hamerstuk aangenomen door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel bevat verschillende wijzigingen om de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen te versterken. In dit nieuwsbericht beschrijven we kort de belangrijkste wijzigingen van de Wgr.

De gewijzigde wet geeft gemeenteraden de mogelijkheid om zienswijze te geven over het ontwerp van een regeling in plaats van enkel het verlenen van toestemming. Ook kan er in een gemeenschappelijke regeling worden opgenomen over welk type besluiten gemeenteraden een zienswijze kunnen geven. Daarnaast krijgen gemeenteraden de mogelijkheid om een gemeenschappelijke adviescommissie in de stellen die 1) het algemeen bestuur van advies kan voorzien, 2) de besluitvorming van de raden van de deelnemende gemeenten met betrekking tot de regeling kan voorbereiden of 3) de raden van advies kan voorzien. Op deze manier kunnen raden eerder en nauwer betrokken worden bij voorgenomen besluiten door het bestuur van de regeling. Alle raden van de deelnemende gemeenten dienen in te stemmen met de instelling van een gemeenschappelijke adviescommissie.

Een belangrijke wijziging van de Wgr is de participatie van burgers. Elke regeling dient namelijk op te nemen hoe inwoners van de deelnemende gemeenten en belanghebbenden worden betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid. Verder bevat de gewijzigde wet bepalingen omtrent een actieve informatieplicht, de evaluatie van een regeling en voorwaarden tot uittreding. De termijnen voor het indienen van een kadernota en een (ontwerp)begroting worden ook aangepast in de wet.

Tot slot worden de Gemeentewet, de Proviniciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba gewijzigd, zodat het mogelijk wordt om een onderzoekscommissie in te stellen die onderzoek uit kan voeren naar het gevoerde bestuur van een openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan.

De regering is nu aan zet om het wetsvoorstel te bekrachtigen en bekend te maken in de Staatscourant. Afhankelijk daarvan zal blijken wanneer de gewijzigde wet in werking treedt. Het aangenomen wetsvoorstel leest u hier.

Wilt u weten wat de wijzigingen voor uw gemeente, provincie of samenwerkingsverband betekenen of wilt u een keer sparren over hoe de positie van gemeenteraden kan worden versterkt? Neem dan contact op met onze adviseurs Maarten Waleboer of Lianneke den Toom.