Vervolgproces Human Capital Agenda Sportsector

Het belang van sport en bewegen voor maatschappij en economie kan moeilijk worden overschat. De Romeinse dichter Juvenal zei het al: mens sana in corpore sane. Een vitale bevolking is gebaat bij mensen die sporten of anderszins voldoende bewegen. Door de coronapandemie is dat extra duidelijk geworden. Veel mensen werken, betaald of als vrijwilliger, aan een goed aanbod van sport en bewegen.

Tegelijkertijd zijn er zorgen over hoe we zorgen voor het menselijk kapitaal in de sector. Daarom hebben stakeholders in de Sportsector in de afgelopen tijd met ondersteuning van het ministerie van VWS gewerkt aan een goede Human Capital Agenda, met onder andere als speerpunt om te zorgen voor professionalisering waar nodig en mogelijk. Hierin staan verschillende knelpunten en oplossingen die in vier hoofdlijnen zijn gegoten.

  1. Het starten van een structureel sectorbreed landelijk overleg rond de verdere uitvoering en ontwikkeling van de Human Capital Agenda.
  2. Verbeteren van het baanperspectief van mensen die in de sector werkzaam zijn.
  3. Verder professionaliseren van de sport. In het belang van professionals en vrijwilligers in de sport en daarmee in het belang van sporters.
  4. Professionaliseren van de samenwerking met andere sectoren, zoals zorg en welzijn. Denk aan revalidatie, maar bijvoorbeeld ook sport en spel in de buurt en ouderen die voldoende moeten bewegen om fit te blijven.

Het ministerie van VWS heeft PROOF Adviseurs gevraagd om te zorgen voor een goed gezamenlijk vervolgproces, waarbij partners in de sector gezamenlijk aan de slag zijn en gaan met de acties rond de Human Capital Agenda. Het team bestaat uit Henk Bakker (procesmanager) en junior adviseur Ilse Wesseling. Daarnaast maakt ook Anouk Morgenstern, sportonderzoeker bij Ecorys, er deel van uit. Op 27 januari 2022 organiseerden we een brede Startconferentie, om doel en aanpak te delen en een goed beeld te hebben van commitment en verwachtingen van de stakeholders.

Het verdere ontwikkelproces vindt plaats op basis van het PROOF Werk- en denkmodel: verkennen (luisteren), vertalen (concretiseren, prioriteren), verbinden (organisaties, personen, gezamenlijkheid) en tot slot vastleggen (borgen). Met aandacht voor zowel inhoud, als een zorgvuldig proces waarbij alle stakeholders goed worden betrokken.

Het project is geslaagd, als een structureel sectorbreed overleg rond de Human Capital Agenda is ingevuld, gestart en loopt, met een heldere agenda en werkwijze, zodat gezamenlijk en gericht wordt gewerkt aan acties. Proof of the pudding is, dat professionals zoals trainers-coaches en daarnaast vrijwilligers, sporters, sportverenigingen en andere betrokkenen er in de praktijk iets van merken. Zoals betere loopbaanperspectieven voor trainer-coaches, betere ondersteuning van vrijwilligers en opleidingen die goed aansluiten op de vraag en ontwikkelingen in de sector. Bovenliggend doel is om de kwaliteit van sport en bewegen te verbeteren, sport en bewegen toegankelijker te maken voor de gehele bevolking en daarmee ook het plezier en de gezondheid van de bevolking te verbeteren.

Een eervolle, bij onze maatschappelijke missie en drive passende opdracht voor ons als PROOF Adviseurs om te mogen ondersteunen. Met dank aan onze opdrachtgever.

Voor meer informatie over het vervolgproces van de Human Capital Agenda kunt u contact opnemen met Florian Theissen (florian@proofadviseurs.nl).