Wetsvoorstel verplichte regionalisering van de jeugdhulp

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) hebben vorige week de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van hun aanpak om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren.

Een van wetsvoorstellen die in deze brief wordt benoemd is het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid zorg jeugdigen’. Met dit wetsvoorstel wordt de regionale samenwerking tussen gemeenten op het gebied van jeugdhulp verplicht. Daarnaast staan er in het wetsvoorstel verplichtingen omtrent de bestuursstructuur en financiële bedrijfsvoering van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen.

Wat staat er in het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’?

Specifiek houdt het wetsvoorstel een verplichting in voor gemeenten om een jeugdregio op te richten voor de organisatie van specialistische zorg voor jeugdigen. Gemeenten dienen voor het oprichten van de jeugdregio een gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam /bedrijfsvoeringsorganisatie/centrumregeling) te treffen. De regio-indeling wordt vastgelegd bij ministeriele regeling waarbij wordt uitgegaan van de huidige 42 regio’s.

De jeugdregio worden belast met de regionale inkoop en de bovenregionale afstemming. Daarnaast dienen de gemeenten binnen de jeugdregio een regiovisie op dienen te stellen. In deze regiovisie wordt in ieder geval in gegaan op de gezamenlijke organisatie van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en bij of krachtens amvb te bepalen vormen van jeugdhulp. In 2020 heeft PROOF Adviseurs geadviseerd bij het opstellen van de regiovisie in de regio Rotterdam Rijnmond.

In het wetsvoorstel wordt ook de bovenregionale afstemming verplicht middels een op overeenstemming gericht overleg (OOGO), over specifieke specialistische vormen van jeugdhulp. Afstemming in de OOGO vindt in ieder geval plaats over:

  • (gesloten) woonvoorzieningen voor jeugdigen met complexe problemen in samenhang met het onderwijs,
  • jeugdhulp vanuit het gedwongen kader
  • de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering
  • de expertisecentra voor jongeren met weinig voorkomende ernstige psychiatrische en/of anderszins complexe problematiek.

De status van het wetsvoorstel

Afgelopen zomer heeft de Raad van State een positief advies uitgebracht over het conceptwetsvoorstel. Het wetsvoorstel wordt doorgezet conform de uitspraak van de Commissie van Wijzen en het is de bedoeling dat het in het voorjaar van 2022 gereed ligt voor indiening bij de Tweede Kamer.

De volledige voortgangsbrief kunt u hier lezen. Wilt u meer weten over het wetsvoorstel dan kunt u contact opnemen met Florian Theissen (Florian@proofadviseurs.nl) of Lianneke den Toom (Lianneke@proofadviseurs.nl).