Rekenkameronderzoek informatiepositie verbonden partijen

De gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp hebben de onderzoeksrapportage: “De werking van samenwerking Onderzoek naar de informatiepositie van de raad bij verbonden partijen in de gemeenten Leiden en Leiderdorp” ontvangen. In het afgelopen jaar hebben wij het onderzoek voor de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp uitgevoerd. We concludeereden dat de basis van de informatievoorziening aan de raad op orde lijkt te zijn, maar dat er mogelijkheden zijn voor verbeteringen.

In het rekenkameronderzoek stonden de aanbevelingen die de gemeente Leiden in 2017 had ontvangen over de binding met verbonden partijen centraal. We onderzochten hoe de gemeenten Leiden in de afgelopen drie jaar opvolging aan deze aanbevelingen heeft gegeven. Ook gebruikten we de aanbevelingen als ‘kapstok’ om de informatievoorziening van de gemeente Leiderdorp te onderzoeken.

Het onderzoek kende twee doelen:

  1. Inzichtelijk maken hoe de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp in staat zijn gesteld om zich te verdiepen in en te verhouden tot de verbonden partijen in de afgelopen drie jaar en hoe dit samenhangt met de eerdere aanbevelingen aan de gemeenteraad van Leiden.
  2. De blik op de toekomst richten over de positie van de raden ten opzichte van verbonden partijen.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een documentenstudie, interviews en (raads)sessies. Door het beantwoorden van de hoofd- en deelvragen hebben we verschillende aanbevelingen geformuleerd die beogen de informatiepositie van beide gemeenteraden te versterken. Het is niet per se nodig dat de raden méér informatie krijgen, maar wel betere informatie. En op het goede moment, zodat de raad politieke afwegingen kan maken. Verder gaat het rapport in op de praktische mogelijkheden om te focussen op die samenwerking die echt betekenisvol is voor de inwoners. Ook doen we wat suggesties om de krachten te bundelen met andere gemeenteraden.

Alle aanbevelingen en het volledige onderzoek kunt u hier lezen. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Lianneke den Toom.