Onderzoek klimaatadaptatie

Overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte zijn belangrijke opgaven om Nederland klimaatbesteding en waterrobuust te maken. Om deze opgaven het hoofd te bieden werken overheden en maatschappelijke organsiaties samen aan Regionale Adaptatie Strategieën (RAS). Samen met Bureau 7TIEN hebben wij de doeltreffendheid en doelmatigheid van de samenwerking van het waterschap Rivierenland in hun RAS-verbanden onderzocht. Uit ons onderzoek vallen belangrijke lessen te trekken op inhoud, maar zeker ook op proces en de relationele kant van samenwerking. Het onderzoek heeft dan ook geresulteerd in diverse aanbevelingen.

Onze aanpak

Het onderzoek hebben we onderverdeeld in drie fases. We begonnen met een verkenning door verschillende gesprekken te voeren met betrokkenen binnen het waterschap. Daarna zijn wij twee RAS-werkregio’s tot in detail gaan bestuderen. Dit hebben we gedaan middels een documentenstudie en het voeren van verschillende gesprekken. Tot slot hebben we ons onderzoek verbreed door naar andere werkregio’s te kijken.

Onze conclusies

We zien dat samenwerken makkelijker gaat en succesvoller is naar mate de samenwerkende partijen meer en blijvend aandacht besteden aan de vorm, proces en relatie. Bij elkaar vormt dit de basis van goed samenwerken. Wij zien vaak dat bij politiek bestuurlijke kaderstelling de aandacht vooral uitgaat naar vorm, middelen en te bereiken doelen. Bij monitoring en evaluatie is focus vaak gericht op bereikte resultaten en welke kosten daarmee gemoeid waren. Ook in dit onderzoek kwamen we tegen dat er ruimte is om de samenwerking robuuster en effectiever te maken. Dat begint bij een voldoende politiek bestuurlijk aandacht voor zowel de institutionele-, procesmatige-, als de relationele governance.

Het volledige rapport leest u hier.

Meer weten over het onderzoek neem dan contact op met onze adviseur Andrew Harijgens.