Herindeling Amsterdam Weesp

Op 24 maart is de herindeling van de gemeenten Weesp en Amsterdam een feit. De gemeente Weesp is daarmee een apart stadsgebied van de gemeente Amsterdam. In de afgelopen twee jaar hebben wij de gemeenten Weesp en Amsterdam geadviseerd over het uit- en toetreden bij gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsvormen.

Wij deden dit door verschillende vraagstukken die voor elk van de samenwerkingsverbanden speelden in kaart te brengen. Zowel voor de inhoudelijke bestuurlijk juridische vraagstukken als qua benodigd proces. Op basis hiervan waren wij nauw betrokken bij het uittreden, toetreden en herzien van de samenwerkingsrelatie met de samenwerkingsverbanden. Wij voerden overleg, zowel ambtelijk als bestuurlijk, adviseerden schriftelijk en stelden besluiten en overeenkomsten op. Dit alles in nauw overleg met betrokken gemeenten, onder meer in de projectgroep.

Een concreet voorbeeld is onze betrokkenheid bij de uittreding uit het openbaar lichaam Regio Gooi en Vechtstreek. Een intensieve samenwerking waarin sinds jaar en dag gemeenten in de Gooi en Vechtstreek op verschillende domeinen samenwerken. Dit zijn onder meer de GGD, Jeugd en Wmo, en afvalinzameling. Wij adviseerden over de wijze van en de voorwaarden voor uittreding en ook over het voortzetten van onderdelen van de samenwerking op basis van een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.

Eén van de bijzondere onderdelen van deze herindeling was dat de gemeente Weesp voor de wettelijke geregelde samenwerkingsverbanden tot een andere regio behoorde dan de gemeente Amsterdam. Gevolg hiervan was dat de gemeente Weesp moest uittreden uit de Veiligheidsregio, GGD en de Omgevingsdienst. Vanwege juridische, bestuurlijke en financiële afwegingen is in het wetsvoorstel van de Herindeling vastgelegd dat Weesp per 1 januari 2022 toetreedt tot de verplichte samenwerkingsverbanden waarin ook de gemeente Amsterdam deelneemt. Dit terwijl de datum van herindeling op 24 maart was vastgesteld vanwege de gemeenteraadsverkiezingen.

Specifieke bestuurlijk juridische aandachtspunten brachten dit verschil in data met zich mee. Voorbeeld hiervan is dat de gemeente Weesp van begin 2022 tot aan 24 maart, een heel korte periode, moest toetreden als mede-eigenaar van die wettelijk verplichte samenwerkingsverbanden waar Amsterdam al aan deelnam. Een ander specifiek vraagstuk dat hierdoor ontstond was het toebedelen van de juiste bevoegdheden aan de samenwerkingsverbanden op beide data. Dit om te zorgen dat gemeentelijke taken goed uitgeoefend konden worden en dat de juiste verordeningen, beleidsregels en andere belangrijke kaders gelden.

Meer weten over hoe wij de gemeenten Weesp en Amsterdam hebben ondersteund? Neem contact op met onze adviseur Laura Huntjens.