Haalbaarheidsonderzoek en businessplan Havenleerwerkbedrijf

PROOF Adviseurs heeft in opdracht van de Gemeente Rotterdam, werkgeversvereniging Deltalinqs en onderwijsinstellingen STC Group en Techniek College Rotterdam (TCR) het haalbaarheidsonderzoek Havenleerwerkbedrijf uitgevoerd. Aanleiding was een van de acties, genoemd in de Rotterdamse Aanpak Jeugdwerkgelegenheid. Dit ging om de vraag naar de mogelijkheden en haalbaarheid van een infrastructuur van meer leerwerkbedrijven in Rotterdam, naar voorbeeld van andere bestaande sectorale samenwerkingsverbanden, zoals in de bouw en de installatiebranche. In eerste instantie is gekozen voor een focus op het havenindustrieel complex. Dit met het oog op het bieden van extra kansen voor jongeren die (duurzaam) werk zoeken en het benutten van talent voor werkgevers in de havens.

Haalbaarheidsonderzoek

Vanaf oktober 2021 hebben we onderzocht of een leerwerkbedrijf voor de havens haalbaar zou zijn en voor welke vorm er dan draagvlak zou kunnen bestaan. Dit deden we door middel van deskresearch en een groot aantal interviews en ontwikkelsessies. De verkenning leidde tot de ontwikkeling van het concept van een Havenleerwerkbedrijf (‘Havenleerwerkbaan’). Een gezamenlijk voorportaal van en voor werkgevers in de havens, gericht op het vinden en benutten van meer jong talent om te kiezen voor een mooie werkende toekomst in het havenindustrieel complex. Het Havenleerwerkbedrijf is aanvullend op de basisinfrastructuur die er in samenwerking tussen het onderwijs en de (leer)bedrijven al is, in de vorm van bijvoorbeeld BBL-opleidingen.

Het mes van een in te richten gezamenlijk Havenleerwerkbedrijf snijdt, zo was de conclusie, aan twee kanten: de personeelsvraag van bedrijven kan mede worden ingevuld en tegelijkertijd wordt jongeren een goed, duurzaam perspectief geboden.  Een Havenleerwerkbedrijf als belangrijke aanvullende schakel in de keten tussen schoolverlaten en duurzaam werk vinden. Ook voor jongeren die nog niet verder zijn gekomen dan onzekere flexbaantjes zoals fietskoerier. De eerste ideeën met betrekking tot het programma en de inhoud van het programma zijn tijdens de verkenning opgehaald. De richting en contouren waren duidelijk. Gelet op de door werkgevers uitgesproken behoefte en het draagvlak voor een dergelijk gezamenlijk in te richten voorziening, is besloten om de volgende stap te zetten: de uitwerking van het programma, de kosten en de financiering in de vorm van een businessplan.

Van haalbaarheidsonderzoek naar businessplan

Van november 2021 tot en met januari 2022 hebben we vervolgens een businessplan opgesteld. Gekozen is voor een mixed methods aanpak. Er is gebruik gemaakt van ontwikkelsessies met havenwerkgevers, jongeren en de begeleidingscommissie en er zijn interviews/gesprekken gevoerd met experts en opleidingsdeskundigen.  Het opleidingsprogramma is uitgewerkt en we hebben een advies gegeven ten aanzien van de exploitatie en financiering van het Havenleerwerkbedrijf. Dit alles heeft geresulteerd in draagvlak onder de betrokken werkgevers, een positieve ontvangst door de jongeren en positieve besluitvorming door Deltalinqs, de gemeente Rotterdam en de onderwijsinstellingen STC en TCR. Allen hebben geïnvesteerd en hebben commitment uitgesproken. Daarmee kan worden gesproken van een veelbelovend initiatief, dat ook als voorbeeld kan dienen voor meer Triple Helix samenwerkingen in andere sectoren en andere regio’s. In het najaar van 2022 gaat de pilotfase van het Rijnmondse Leerwerkbedrijf van start!

Meer informatie?

Klik hier voor een de powerpoint, waarin de hoofdlijnen, zoals gepresenteerd tijdens een HR-dag van Deltalinqs, zijn weergegeven.