Opdrachtgevers

Een selectie van lopende en recent afgeronde opdrachten.

Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vereniging Nederlandse Gemeenten

Samen met Berenschot verzorgt PROOF adviseurs voor gemeenteraadsleden de workshop ‘Grip op regionale samenwerking’. Deze workshops beginnen met een algemene inleiding, waarin in ruime mate aandacht wordt besteed aan de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. Vervolgens vindt verdieping plaats door op interactieve wijze een concreet en actueel vraagstuk rond een regionaal samenwerkingsverband te behandelen.


Gemeente Deventer
Gemeente Deventer

PROOF adviseurs ondersteunde de gemeente Deventer bij het uitwerken, begeleiden en juridisch implementeren van een nieuwe organisatie voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet. Dit vraagt om een aanpassing van het huidige samenwerkingsverband waarin de opdrachtgever participeert, te weten Sallcon. Doelstelling was een slagvaardige publieke organisatie te ontwerpen, waarbij de verschillende rollen die de gemeenten vervullen (eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer) ten opzichte van het samenwerkingsverband adequaat zijn belegd om als gemeenten goed te kunnen sturen op de uitvoering door de verbonden partij.


GGD Noord- en Oost-Gelderland
GGD Noord- en Oost-Gelderland

PROOF adviseurs begeleidt de GGD Noord- en Oost-Gelderland bij het aanpassen van de governance van het samenwerkingsverband. Het doel is om zowel meer regionaal op de uitvoering te kunnen sturen als te kunnen differentiëren in de taken die elke deelnemer afneemt (‘cafetariamodel’). Wij adviseren de opdrachtgever hierover, begeleiden de besluitvorming en ondersteunen bij de implementatie door het aanpassen van juridische documenten als de gemeenschappelijke regeling en de dienstverleningsovereenkomst.


Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

PROOF adviseurs ondersteunt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij het aanpassen van de gemeenschappelijke regelingen van acht Regionale Historische Centra. Na aanpassing voldoen deze regelingen aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Deze wijzigingen zijn veelal technisch van aard, maar leiden in enkele gevallen ook tot aanpassing van de bestuursmodellen.


Regio Rivierenland
Regio Rivierenland

In opdracht van Regio Rivierenland, een samenwerkingsverband van gemeenten, verzorgde PROOF adviseurs (in company) de leergang samenwerkingsverbanden. De verschillende juridische aspecten van samenwerking zijn in twee opleidingsdagen aan bod gekomen. Bijvoorbeeld de rechtsvorm en de keuze daarvan, bevoegdheden, fiscaal recht, aanbestedingsrecht en de verschillende formele rollen en praktische rollen die de deelnemers vervullen in een samenwerkingsverband.


Aqualysis
Aqualysis

PROOF adviseurs heeft Aqualysis, een samenwerkingsverband van waterschappen, begeleid bij de transformatie van een openbaar lichaam naar een bedrijfsvoeringsorganisatie en – daaraan gepaard – een vereenvoudiging van de governance.


Gemeente Amstelveen
Gemeente Amstelveen

In opdracht van de gemeente Amstelveen begeleidde PROOF adviseurs de Europese aanbesteding ‘Hulp bij huishouden’. PROOF adviseurs was verantwoordelijk voor het procesmanagement van specificatie en selectie en verzorgde de juridische expertise en de overeenkomsten.


WEDEO
WEDEO

In opdracht van de gemeente Doetinchem heeft PROOF adviseurs de transitie van het samenwerkingsverband Wedeo naar Laborijn bestuurlijk-juridisch begeleid en juridisch geïmplementeerd. Wedeo voerde de Wet sociale werkvoorziening uit. Laborijn zal naast de Wet sociale werkvoorziening ook de Participatiewet uitvoeren. Hiertoe wordt tegelijkertijd het samenwerkingsverband ISWI, een intergemeentelijke sociale dienst, opgeheven en worden de taken ondergebracht in Laborijn. Een complexe bestuurlijk-juridische transformatie die in korte tijd gestalte heeft gekregen.


Veiligheidshuis Midden-Limburg
Veiligheidshuis Midden-Limburg

Het Veiligheidshuis Midden-Limburg is een netwerksamenwerking van gemeenten met justitie- en zorgpartners. PROOF adviseurs begeleidt opdrachtgever bij het vormgeven van een passend organisatiemodel en de implementatie daarvan. Deze succesvolle netwerksamenwerking groeit door naar een ‘robuust huis dat de toekomst aan kan’. Het Veiligheidshuis Midden Limburg staat bij de gemeenten op de kaart.


Ook met ons samenwerken?

Benieuwd naar wat onze adviseurs voor uw organisatie kunnen betekenen? Laten we kennismaken!

Neem contact op